Vastgesteld: 09052018

 De NVMT vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Daarom behandelt de NVMT uw privacygevoelige informatie met de grootst mogelijk zorg. In deze privacyverklaring wordt uiteengezet welk privacy beleid de NVMT hanteert.

Artikel 1           Verwerking persoonsgegevens
De NVMT “verwerkt”uw persoonsgegevens. Verwerking ziet op iedere handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens. “persoonsgegevens”zijn alle vormen van informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Met “identificeerbaar”wordt bedoeld dat de identiteit van een persoon direct of indirect kan worden herleid aan de hand van een gegeven dat kenmerkend is voor hem of haar. De natuurlijke persoon op wie een persoonsgegeven betrekking wordt ook wel aangeduid als “betrokkene”.

Artikel 2           Doeleinden verwerking
De NVMT mag uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken, daaronder ook begrepen “verzamelen”,voor zover dit noodzakelijk is in het kader van één van de volgende categorieën doeleinden en voor zover dit met het van toepassing zijnde doeleinde verenigbaar is:

Lidmaatschap NVMT
Het gaat hierbij om:

 • ledenadministratie;
 • financiële administratie;
 • ledenvoorlichting, waaronder juridische ondersteuning;
 • marketing, waaronder social media;
 • informatie verspreiding onder leden

 

Websites
De NVMT maakt gebruik van de volgende websites. (zie ook artikel 11)

 • gebruik van https://www.nvmt.nl
 • gebruik van https://www.demanueeltherapeut.net

Diensten
Het gaat hierbij om de volgende diensten:

 • door de NVMT aangeboden scholing en congressen;
 • korting op producten (scholing, promotiematerialen, etc.) voor leden

 Artikel 3           Verwerkingsverantwoordelijke
De NVMT is met betrekking tot de verwerkingen in het kader van de in artikel 2 genoemde doeleinden de “verwerkersverantwoordelijke”. Dat houdt in dat zij beslist welke persoonsgegevens er worden verwerkt, met welk doel en op welke manier dat gebeurt. De NVMT spant zich er als verwerkingsverantwoordelijke voor in dat uw persoonsgegevens uitsluitend op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze worden verwerkt en dat er daarnaast uitsluitend verwerking plaatsvindt indien dat noodzakelijk is.

Artikel 4           Verwerker en verwerkingsovereenkomst
De NVMT maakt in sommige gevallen gebruik van “verwerkers”. Een verwerker is een externe partij die ten behoeve van de NVMT persoonsgegevens verwerkt, bijvoorbeeld:

 • Ledenadministratie
 • Financiële administratie
 • Organisatiebureaus t.b.v. congressen en bijeenkomsten
 • Toegang verschaffen tot (online) wetenschappelijke artikelen
 • Diensten door derden zoals de NPI
 • Nieuwsbrief,
 • NVMT-ledenapp,
 • Consumenten website,

De NVMT maakt hierover afspraken met de verwerker om het risico dat uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt tot een minimum te beperken, bijvoorbeeld door eisen te stellen aan de technische beveiliging van de ter beschikking gestelde persoonsgegevens door de verwerker, geheimhouding af te spreken en de mogelijkheid tot het uitvoeren van een audit door de NVMT vast te leggen. Deze afspraken worden vastgelegd in een “verwerkersovereenkomst”.

Artikel 5           Grondslag verwerking
Het verwerken van persoonsgegevens is uitsluitend toegestaan indien dit is gebaseerd op één van de volgende grondslagen:

 1. De situatie dat u als betrokkene daarvoor ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
 2. De situatie dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 3. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 4. De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 5. De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
 6. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

De NVMT heeft vrijwel uitsluitend met de grondslagen met de nummers 1, 2, 3 en 6 te maken.

Artikel 6           Verwerkingsregister
De NVMT heeft de vormen van verwerking van persoonsgegevens waarvan binnen haar organisatie sprake is vastgelegd in een verwerkingsregister. In dit register zijn opgenomen:

 • de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheden;
 • de categorieën persoonsgegevens en betrokkenen;
 • de categorieën ontvangers;
 • een beschrijving van de verwerkingsdoeleinden;
 • de wettelijke grondslag voor de betreffende verwerkingen;
 • de voorgenomen bewaartermijnen;
 • een vermelding van een verstrekking van persoonsgegevens aan een derde land of internationale organisatie en
 • een algemene beschrijving van de beveiligingsmaatregelen.

Artikel 7           Beveiliging persoonsgegevens
De NVMT hanteert passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als gevolg van een datalek, of onrechtmatige verwerking daarvan tegen te gaan. De NVMT heeft naar redelijkheid organisatorische (bijvoorbeeld inloggen met sterke wachtwoorden) en technische (bijvoorbeeld te allen tijde voldoen aan ISO- en NEN-normering) veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onbevoegd toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

Artikel 8           Bewaartermijn
De NVMT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking daarvan, maar heeft soms te maken met wettelijke bewaartermijnen. De NVMT heeft in het verwerkingsregister per vorm van verwerking van persoonsgegevens aangegeven welke bewaartermijn zij hanteert. Zij hanteert als uitgangspunt onder meer de volgende redelijke dan wel wettelijke bewaartermijnen

 • ledenadministratie: 7 jaar;
 • administratie oud-leden: tot maximaal 2 jaar na einde lidmaatschap;
 • fiscale persoonsgegevens: 7 jaar, en
 • logfiles computersystemen: 6 maanden, en
 • subsidieadministratie: 10 jaar.
 • overigen: 7 jaar

Na het einde van de bewaartermijn verwijdert de NVMT de betreffende persoonsgegevens uit haar actieve administratie.

Artikel 9           Verwerking buiten de Europese Economische Ruimte
Van verwerking van uw persoonsgegevens door de NVMT buiten de Europese Economische Ruimte is sprake in het kader van internationale belangenorganisaties (bijv. IFOMPT) en wetenschappelijk onderzoek.

 Artikel 10         Rechten betrokkenen
Als betrokkene heeft u met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens in beginsel de volgende rechten:

 • Het recht op inzage in uw persoonsgegevens.
 • Het recht op correctie van uw persoonsgegevens. Indien blijkt dat uw persoonsgegevens objectief onjuist, onvolledig of niet langer relevant zijn, dan kunt u verzoeken tot wijziging of aanvulling.
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens.
 • Het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw gegevens mogen dan (tijdelijk) niet worden verwerkt of gewijzigd door de verwerkingsverantwoordelijke.
 • Het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Dat wil zeggen dat u de gegevens van de verwerkingsverantwoordelijk moet kunnen ontvangen in een toegankelijke vorm en het recht heeft om deze persoonsgegevens aan een andere partij over te dragen of over te laten dragen.
 • Het recht om vanwege redenen die verband houden met de specifieke situatie van betrokkene bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.
 • Het recht om verleende toestemming tot verwerking in te trekken.

 Artikel 11         Cookies
De NVMT maakt op haar sites gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website naar uw browser wordt gestuurd en vervolgens op uw computer wordt opgeslagen. Het fungeert als een label waarmee uw computer bij een later bezoek aan de website geïdentificeerd kan worden.

De cookies worden onder meer gebruikt voor het meten van gebruikersgegevens van de website (bijvoorbeeld het aantal bezoekers en de duur van hun bezoek) en de doeltreffendheid daarvan (bijvoorbeeld om na te gaan voor welke onderwerpen bezoekers de meeste belangstelling tonen) alsmede de vereenvoudigde werking van de website (bijvoorbeeld als het gaat om toegang tot ledenpagina’s). Dergelijke functionele cookies worden niet gekoppeld aan persoonsgegevens van welk aard dan ook.

Er worden echter ook cookies gebruikt om de werking van de website toe te spitsen op een specifieke bezoeker (bijvoorbeeld door koppeling aan een profiel en aan gebruikersvoorkeuren). Op grond van die analyse kan de NVMT de website en haar dienstverlening verbeteren. De NVMT hanteert sessiecookies en profileringscookies. Sessiecookies kunnen worden gebruikt om het navigeren op een website te vergemakkelijken. Zij worden zodra u de browser afsluit weer van uw computer verwijderd. Profileringscookies worden gebruikt om de navigatieactiviteit van een bezoeker van de website te volgen met de mogelijkheid om daarop in te spelen.

Het is mogelijk om het plaatsen van cookies te weigeren door uw browserinstellingen aan te passen. Een aantal mogelijkheden van de website zijn na weigering van cookies echter niet bruikbaar.

Google Analytics
De NVMT maakt op haar sites gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacy beleid van Google Analytics aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de Website aan de NVMT te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De NVMT heeft hier geen invloed op.

De NVMT heeft Google geen toestemming gegeven om via de website van de SEHZ verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Artikel 12         Andere websites
De NVMT verwijst op haar website door middel van links naar websites en applicaties van derden. De NVMT is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de bij de betreffende websites en applicaties betrokken partijen met persoonsgegevens van bezoekers omgaan. Op uw gebruik van deze links en applicaties is het privacy beleid van de desbetreffende derden van toepassing. De NVMT is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid en de inhoud van aanbieders van de betreffende websites.

Artikel 11         Contact
Indien u vragen heeft over uw rechten al betrokkene of uw privacy in relatie tot de NVMT in het algemeen, kunt u schriftelijk contact opnemen met de NVMT:

Nederlandse Vereniging van Manuele Therapie
Postbus 248
3800 AE  AMERSFOORT
E secretariaat@nvmt.nl
T: 033 – 467 29 00

Artikel 11         Autoriteit Persoonsgegevens
Indien u een klacht heeft over de wijze waarop de NVMT met uw persoonsgegevens is omgegaan en het u niet is gelukt om met de NVMT tot een oplossing te komen, kunt u zich wenden tot:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ  DEN HAAG
T: 0900 – 2001 201
W: www.autoriteitspersoonsgegevens.nl

 

Deze privacyverklaring is op 9 mei 2018 vastgesteld door het Bestuur van de NVMT.De NVMT behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.